Pro odborníky

DIAMO, provozovatel Úložného místa těžebního odpadu (dále jen UMTO), byl a je coby státní podnik vázán zákonem č. 157/2009 Sb. k následujícímu:

  1. "Při nakládání s těžebním odpadem nesmí být ohroženy životy osob a lidské zdraví a nesmí být používány procesy a metody, které by mohly poškozovat životní prostředí, zejména pokud jde o jakost vody, ovzduší nebo půdy, a nesmí docházet k obtěžování hlukem nebo zápachem nad rozsah stanovený jinými právními předpisy ani k nepříznivému vlivu na krajinu, rostliny, živočichy nebo na zvláště chráněná území, památkové rezervace a zóny, případně jiná chráněná území nebo ochranná pásma stanovená podle jiných právních předpisů".
  2. "Provozovatel je povinen přijmout opatření vedoucí k předcházení nepříznivým účinkům na lidské zdraví a životní prostředí způsobeným nakládáním s těžebním odpadem nebo k nejvyššímu možnému omezení takových vlivů během provozu úložného místa i po ukončení jeho provozu, včetně prevence závažných nehod způsobených provozem tohoto místa a omezení negativních důsledků případné závažné nehody na lidské zdraví a životní prostředí".

Fakta ale dokazují porušení těchto zákonem uložených povinností.

Zatajené dokumenty a přítomnost
BENZO(A)PYRENU ukrytá za obecná klišé

Státní podnik DIAMO již od roku 2010 disponuje Hodnocením zdravotních rizik a Analýzou rizik zadanou MŽP ve formě Metodického pokynu. Tyto dokumenty jasně hovoří o kontaminaci odvalu a s ní spojenými vážnými karcinogenními riziky. Analýza rizik identifikovala výskyt látek KYANID, PCB a PAU BENZEN a kvantifikovala možné negativní dopady na oblast životního prostředí a veřejného zdraví v souvislosti s hořícím odvalem Heřmanice. Tyto dokumenty však nebyly předány orgánům veřejné správy, což samo DIAMO potvrdilo ve vyjádření ze 14. 10. 2019.

Po devíti letech, kdy skutečnosti vyplouvají na povrch, DIAMO namísto osvětlení celé situace ani po posledním měření ze srpna 2019 nemění svoji rétoriku. Podle jeho vyjádření měření potvrdilo, že sanace heřmanické haldy neohrožuje kvalitu ovzduší a v okolí nedochází k překročení limitů pro Ostravu standardních. Z téhož měření ale vyplývá, že byla v obytných zónách zjištěna přítomnost BENZO(A)PYRENU. Jedná se o silně karcinogenní látku, jejíž povolený limit se rovná čisté nule. V Heřmanicích byl překročen, jak můžete dohledat v tabulce na úvodní straně, více než několikanásobně.

Zaměstnanci těžební společnosti v bezprostředním ohrožení

Na základě zákona č. 106/1999 Sb., O svobodném přístupu k informacím, byl státní podnik DIAMO ze strany veřejnosti několikrát dotázán, zda mohou probíhající práce na odvalu znamenat nějaká zdravotní rizika, respektive zda existuje odborná studie, která by zdravotní rizika haldy zkoumala. DIAMO ve svých odpovědích zdravotní rizika popřelo a o existenci Analýzy zdravotních rizik se nezmínilo, přestože ta hovoří naprosto jasně. S Analýzou rizik koresponduje také konstatování Zdravotního ústavu a oficiální zpráva HZS, sepsaná po zásahu hasičského sboru, a následné výsledky Analýzy unikajících látek pořízené akreditovanou laboratoří. Všechny dokumenty, bohužel pro zaměstnance odvalu a občany, výskyt životu nebezpečných látek potvrzují.

Přestože bylo DIAMO před pracemi na odvalu plně seznámeno s účelem i obsahem projektové dokumentace pro územní a stavební povolení, ve všech svých vyjádřeních písemně sdělovalo, že k předložené dokumentaci nemá připomínek a s realizací staveb souhlasí. Nestanovilo žádné podmínky pro realizaci stavby a neuvedlo žádné skutečnosti, podle kterých by měla sanace odvalu vliv na zdraví zaměstnanců, veřejné zdraví nebo životní prostředí.

Proč tedy DIAMO neinformovalo veřejnost a příslušné orgány o existenci Analýzy rizik a hodnocení Zdravotního ústavu, které nebezpečí dokládají a za které zaplatilo 12 917 421 Kč z veřejných zdrojů a z evropských fondů?

Proč s plným vědomím rizika nechalo soukromé společnosti provádět odtěžovací práce v nejexponovanějších lokalitách odvalu a neupozornilo je na zdravotní hrozby spojené s pohybem v oblasti?

Namísto toho DIAMO ve svém kladném vyjádření k projektu uvedlo, že měření geotechnických plynů není nutné. Jak se později ukázalo, bylo toto stanovisko v rozporu s doporučením Zdravotního ústavu, který zjistil v půdním vzduchu tři látky (benzen, ethylbenzen, dibromoethan) s nepřijatelným karcinogenním rizikem a osm dalších látek se zvýšeným karcinogenním rizikem. S ohledem na neznámé dopady na obydlené zóny uvedl Zdravotní ústav nezbytnost provedení rozptylové studie. S žádostí o toto nezávislé objektivní měření na odvalu, které mělo proběhnout v několikanásobně větším rozsahu, DIAMO nesouhlasilo.

Více informací

V roce 2010 DIAMO dokončovalo u Krajského úřadu Moravskoslezského kraje (dále jen „KÚMSK“) posouzení vlivu záměru na životní prostředí s názvem „Odtěžování kameniva deponovaného ve střední části odvalu“. Výsledek byl zveřejněn v infomačním systému EIA (portál Cenia). K tomuto záměru bylo ze strany KÚMSK dne 29. listopadu 2010 vydáno „Stanovisko k posouzení vlivu provedeného záměru“ (čj. MSK 194256/2010). Tyto dokumenty ani v jednom z bodů neobsahují zmínku o existenci Analýzy rizik a Hodnocení zdravotních rizik. Vznik těchto zcela zásadních dokumentů je přitom datován před vydání Stanoviska k posouzení vlivu provedeného záměru a stejně tak před svolané Veřejné projednání posudku a dokumentace předmětného záměru, které se uskutečnilo dne 25. října 2010.