• Vážení spoluobčané,
    dovolujeme si vás touto cestou informovat o stavu odvalu Heřmanice.
    Ve vzduchu visí tisíce tun karcinogenů,
    naše zdraví a životy musí být na prvním místě.

Povinnost zveřejnění

Ministerstvo životního prostředí dne 6.10.2008 státnímu podniku DIAMO v závazném stanovisku uložilo
povinnost zveřejnění závěrů Analýzy rizika z roku 2010 v Systému evidence kontaminovaných míst.

DIAMO údaje z analýzy rizika nezveřejnilo

a zatajilo tisíce tun karcinogenních látek unikajících u odvalu Heřmanice!
Tato skutečnost plyne přímo ze zápisu v SEKM, který byl realizován až v září 2019.

DIAMO neinformovalo občany

a firmy působící v bezprostřední blízkosti tuto skutečnost přiznalo a zveřejnilo na základě dotazu podle zákona 106/1999 Sb. v listopadu 2022.
Údaje uvedené v Analýze rizika verifikované DIAMO byly však více než alarmující:
"Z bilančního výpočtu však vyplývá, že ročně z odvalu unikne cca 286 736 t CO, 40 803 t, NOx, 40 736 t NO, 25 415 t SO2, 67 t NO2 a 11 269 t VOC. Vzhledem k tomu, že VOC může obsahovat až 1/5 benzenu, může z odvalu ročně unikat až cca 2 254 t benzenu". (Benzen je prokázaný lidský karcinogen).
Zákonem stanovený limit benzo(a)pyrenu je jeden mikrogram (červená svislá čára)
Graf ČHMÚ ročni průměrné koncetrace benzo(a)pyrenenu na měřícich stanicích 2022. Limit stanovený pro benzo(a) pyren čini 1 ng na m3.

DIAMO zametá stopy, změnilo narychlo i webové stránky

a podle údajů zveřejněných ještě před Vánocemi na oficiálních stránkách DIAMO, se bylo možné dočíst, že z celkového objemu cca 20 mil. m3 tzn. cca. 30 milionů tun, bylo termickou aktivitou zasaženo cca 18 milionů tun.

Překračování limitů karcinogenního benzo(a)pyrenu

Podle oficiálních údajů ČHMÚ jsou v Ostravě násobně překračovány limity karcinogenního benzo(a)pyrenu. I když musíme spravedlivě říct, že tento stav určitě nezpůsobil odval Heřmanice, ale s naprostou jistotou k němu přispívá.
Občan pod tvrdou rukou zákona a sankcí musí vyměnit každý jeden starý kotel na uhlí, protože škodí životnímu prostředí, ale miliony tun hořící hlušiny a toho stejného uhlí na odvalu Heřmanice nikomu neškodí, věříte tomu?

Co dělalo DIAMO od roku 2001, kdy převzalo odval Heřmanice do své správy, s jediným úkolem sanovat a od roku 2012 má stále platné rozhodnutí na rozebrání odvalu?

Je úplně jedno jestli z hořícího odvalu uniká 2 tisíce nebo 1 tisíc tun benzenu, škodlivost emisí vznikajících nedokonalým spalováním uhlí je vědecky ověřena celá desetiletí a neexistuje žádný spravedlivý důvod, aby v takovém prostředí obyvatelé Ostravy a jejich děti žili.


Škodlivost odvalu deklarovalo MPO již
v roce 2008 v závazném stanovisku
OSTRAVO NEDEJ SE,
POLITICI KONEJTE!
Vlastník pozemků nabídl DIAMU pronájem pro bezodkladné pokračování sanace za
0 Kč
konec výmluv a lží, DIAMO musí konat!
Pokud Vám to není jedno, petice k odstranění a uhašení odvalu Heřmanice se spustí tento týden, kontaktní místa petice budou zveřejněná na začátku týdne od 19.2.2024

připojte se!

Požár haldy mimo kontrolu

Rozloha odvalu cca 103 ha

Objem odvalu 20 000 000 m3

(cca 30 000 000 tun)

Průměrná výška odvalu 30 m

(ve vrcholové části 70 m)

Ohnisko požáru cca 100 000 m2

Termickou aktivitou zasaženo cca 18 000 000 tun hlušiny

§

Zákonnou odpovědnost za odval má státní podnik DIAMO

cca 400 000

hořících kotlů na tuhá paliva

cca 14 000 000

vozidel s ročním nájezdem 20 tis. km

V tomto případě ale místo neškodného dřeva hoří chemický koktejl uhelné hlušiny a vysoce kontaminovaných odpadů – bez jakéhokoli filtru, z odvalu přímo do ovzduší, z atmosféry přímo do plic.

Při takto ohromném zdroji nelze dopad škodlivých vlivů jednoznačně lokalizovat a nové požáry nelze predikovat. Co na to děti z heřmanické školky a obyvatelé Heřmanic, kteří v nevědomosti žijí přímo v toxickém epicentru?

Více zde

Kalové nádrže

DIAMO dlouhá léta lže
Podle rozhodnutí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje o odstranění stavby "ČOV Heřmanice – část Heřmanice" (dále jen ČOV) ze dne 21. 6. 2004, č. j. ŽPZ/1316/04/Kt (dále jen "Rozhodnutí MSK"), vydaného pro státní podnik DIAMO, měly být kaly v kalových nádržích v rámci procesu odstranění ČOV odtěženy.
Více zde
Splnění této podmínky, tj. odtěžení kalů, deklaroval s.p. DIAMO ve své žádosti ze dne 6. 1. 2012, zn. TE/O/1201/2012, o zrušení povinnosti provádět odběry a analýzy předmětných vzorků z lokality bývalé ČOV. Bohužel tato deklarace byla v rozporu se zásadami poctivosti v právním styku a nezakládala se na pravdě.
Více zde
Tyto skutečnosti potvrdila Česká inspekce životního prostředí a zaslala podnět k prošetření Moravskoslezskému kraji.
Více zde
V kalové nádrži K1 se nacházejí tisíce tun nezabezpečených karcinogenních a ekotoxických kalů.
lokalizace kalů, a protokol hodnocení nebezpečných vlastností
Hráze kalové nádrže K1, ve které jsou deponovány tisíce tun nebezpečných odpadů hoří, DIAMO nedělá nic!
termický snímek Odvalu